Công việc hiện tại của bạn là...

Mức thu nhập hàng tháng của bạn là ...

Bạn có thường xuyên đi ra nước ngoài

Tổng giá trị tài sản của bạn khoảng bao nhiêu?

Hoàn Thành